Fagplan for “Positiv psykologi i ledelse”
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse – Fagplan

Formål
At den studerende gennem refleksion over praksis og teori indenfor fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at mennesker trives og præsterer optimalt.
Formålet er endvidere at få kendskab til hvordan styrkebaseret medarbejderudvikling fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen.

Læringsmål

Viden og forståelse: Du skal inden for den positive psykologis område have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode og kunne bringe den positive psykologis resultater ind i en arbejdsmæssig kontekst

Færdigheder
Du skal kunne anvende centrale metoder og konkrete redskaber til opbygning af psykologisk kapital: Graden af optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft
Du skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, flytte fokus og skabe handlekraft og engagement Kompetencer
Du skal kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau og skabe flow, engagement og udvikling ved at sætte fokus på medarbejdernes styrker.
Du skal på et reflekteret grundlag i egen afdeling kunne anvende styrkebaseret ledelse til udvikling af egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med anvendelsen af positiv psykologi

Indhold:
Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med anvendelsen af positiv psykologi, så det giver positiv mening
Hvordan ledelse, der fokuserer på og fremelsker egne, medarbejdernes og organisationens styrker, er med til at skabe resultater på både den økonomiske og den menneskelige bundlinje.

Eksamensform
Mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Synopsen må maksimalt være på fire normalsider svarende til 4 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Synopsen tæller ikke med i karakteren, men er udelukkende et oplæg til eksaminationen.
Faget giver 5 ECTS-points.