LIVKOM søger frivillige

I LIVKOM vil vi mere, end vi kan, så der er altid brug for dig, hvis du vil bidrage til at fremme aktiviteter for fredelig konfliktløsning og empatisk kontakt imellem mennesker. Alle er velkomne, hvad enten du har mulighed for at bruge mange eller få timer, og hvad enten du kan bidrage ved at inspirere andre, udnytte din specialviden eller give praktisk hjælp på kurser og arrangementer.

Her kan du afkrydse, hvad du vil deltage i og bidrage med – fortæl os også gerne om dine ideer til, hvad vi ellers kunne gøre. Udfyld formular.

Støt LIVKOMs projekter

Du kan også vælge at støtte LIVKOMs projekter. Se LIVKOMs tidligere og nuværende projekter.

Værdigheden igen – opkvalificering til mødet med voldsofre

Projektets formål er at opkvalificere fagfolk, der møder ofre for vold og i særdeleshed partnervold. Mødet med vold gennem et offer kan sætte sig som traumer hos fagpersoner blandt politi, skadestuepersonale og krisecentermedarbejdere. Det kan medføre kontakttræthed, stress og på sigt udbrændthed. Det har store konsekvenser for pågældende selv og samtidig forværrer det offerets oplevelse, idet fagpersonen har nedsat evne til nærvær i kontaktsituationen. Læs mere om projektet her.

Projektet har modtaget støtte fra Offerfonden, på 619.866 kr.

Hvis du har lyst til at støtte projektet, finder du bankoplysninger nederst på denne side. Du kan også støtte dette projekt gennem en sponsoraftale, hvor din virksomhed får reklameplads og foredrag.

Filmprojekt: Fredskultur i skolen

LIVKOM har produceret en film om udvikling af Fredskultur i skolen i samarbejde med Filmkompagniet i Århus.
En film om udvikling af en kultur, hvor mobning ikke finder fodfæste, og hvor børn bevarer glæden ved at lære gennem hele deres skoleforløb.
Vi arbejder for trivsel, kreativitet og arbejdsglæde for lærere, som øger effektiv indlæring og bevarer børns glæde ved at lære.
Vi opnået fondstøtte  på 214.000 kr. til denne produktion gennem Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Hvis du har lyst til at støtte netop dette projekt, tilbyder vi dig at blive holdt informeret om resultaterne af vores arbejde. Dette vil ske i form af invitation til arrangementer og foredrag, og i form af nyhedsbreve ca. 4 gange om året.

Oplys venligst hvilken e-mail vi må benytte til disse informationer.

Støtten til dette projekt kan også blive en sponsoraftale, hvor din virksomhed får reklameplads og foredrag.

Er du interesseret, kan du læse meget mere om filmprojektet i projektbeskrivelsen.

Du finder vores bankoplysninger til højre på denne side.

Andre projekter

Fredsinitiativer i UkraineIVK i Ukraine

LIVKOM har løbende udsendt en IVK-træner, der arbejder med fredsinitiativer i Ukraine. Carl Plesner er trådt ind som mægler mellem politi og aktivister i konflikten i Ukraine
Læs Carl Plesners artikel Peace Talks After Maidan Revolution For Dignity om mæglingsarbejdet i Ukraine.

Grundtvig 2: NVC Coaching

Needs-Based Coaching

LIVKOM har fået midler fra EU’s Grundtvig-program til endnu et projekt, nemlig projektet ”NVC Coaching”, der løber frem til 2015. Sammen med vores partnere i andre EU-lande uddanner vi et antal coaches, som skal kunne støtte voksne personer i at forstå sig selv bedre eller ændre retning – med udgangspunkt i IVK.

Ni af LIVKOMs medlemmer er i øjeblikket igang med NVC-coachuddannelsen. Som led i dette projekt stiller vi de kommende coaches gratis til rådighed for en udvalgt skare af LIVKOMs medlemmer.

Læs mere om projektet her.

Læs også artiklen Coaching for Transformation – en trekantsaffære af Anniliva, en af projektets coach-aspiranter

Nordplus : First response og langsigtet støtte til voldsramte familier

Projektet Nordplus er et samarbejde mellem LIVKOM i Danmark, Friare Liv AB i Sverige og Norges Røde Kors.
Målet med projektet er at nedbringe forekomsten af vold i familierne i Nordens tyndt befolkede områder og at udvikle en efteruddannelse baseret på Ikkevoldelig Kommunikation for personer, der kommer i kontakt med de voldsramte familier.
Børn, kvinder og mænd der udsættes for vold og overgreb, holder det ofte hemmeligt, fordi de har erfaret, at de bliver mistænkeliggjort, talt nedladende til, eller blot ikke bliver hjulpet, når de henvender sig til en myndighed. I stedet oplever de, at blive eksponeret for omgivelsernes domme. Særligt i de små samfund er skammen stor. Tit ved omgivelserne hvad der foregår, men ingen griber ind, for man ved ikke hvordan. Skammen er ikke mindre for voldsudøveren.
Derfor mener projektgruppen, at der er brug for efteruddannelse til de personer, der kommer i berøring med de voldsramte familier. Projektet vil lære de professionelle og frivillige, der møder de voldsramte familier, hvordan de kan intervenere på måder, der giver blivende forandringer og giver både den voldsramte og voldsudøveren værdigheden tilbage.

Læs mere om Nordplus-projektet her.

Grundtvig 1: Livslang Læring

Grundtvig projektI Juni 2011 fik LIVKOM bevilliget penge fra EU til et toårigt Grundtvig program Livslang Læring. Grundtvig-programmets formål er at styrke internationaliseringen af den almene voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa.
Programmet Livslang Læring er rettet mod ikke-kompetencegivende undervisning for voksne. Programmets målgruppe er mindre organisationer, der arbejder med voksenuddannelse og folkeoplysning, og som måske har begrænsede erfaringer med tværnationalt samarbejde.

I det toårige projekt er der fire internationale træf mellem partnerorganisationerne og dertil regelmæssige nationale øvegrupper i den mellemliggende tid. De fire træf blev holdt i Tyskland, Tyrkiet, Polen og Danmark. Det danske træf blev afholdt på en dansk grundtvigiansk højskole, Brenderup Højskole, hvor de udenlandske deltagere fik mulighed for at opleve den danske højskoleånd

Siden dette projekts første skitse i begyndelsen af 2011 har vi nu fået bevilliget yderligere to internationale projekter.

Læs en længere beskrivelse af Grundtvig projektet fra en af deltagerne.

IVK i 5. A

IVK i 5.A - en film om IVK i en 5. klasse

IVK i 5. A er en film lavet af Carl Plesner, i samarbejde med Kirsten Kristensen, med støtte af Foreningen Aldrig Mere Krig.
Filmen tager fat på, hvad vi kan gøre, når børnene skændes, og vi voksne ikke længere aner, hvad der skal til for at løse uenighederne.
I filmen møder vi en klasselærer for en 5. klasse, som savner inspiration til at løse konflikterne i klassen. Hun får besøg af Kirsten Kristensen, certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation. Med sin tilstedeværelse viser Kirsten en anden måde at møde børnene på, som kan føre til mere forståelse, samarbejde og trivsel.

IVK i 5. A er filmet over 2 måneder på en skole, hvor der arbejdes med at forbedre trivsel og kommunikation mellem elever indbyrdes og mellem eleverne og deres lærer.
Til dvd’en hører også et hæfte på 48 sider, som giver supplerende information om baggrunden for filmen og om de værdier, som arbejdet med Ikkevoldelig Kommunikation understøtter.
Hæftet kan også læses som en selvstændig introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation i skolen.

Læs mere om dvd’en her.

Du kan kontakte os på info@livkom.dk for mere information, og få overblik over projekter i Foreningens CV.

LIVKOM er en del af CNVC som internationalt arbejder med IVK

De områder, hvor der arbejdes intensivt med IVK – Girafsprog, omfatter bl.a.:

  • Freds- og forsoningsarbejde: For eksempel i konflikten mellem Israel og Palæstina, i det tidligere Jugoslavien, i Colombia, Rwanda, Burundi, Sierra Leone og Sri Lanka.
  • Sociale projekter: Gadebørnsprojekter, voldsprævention i ungdomsbander, konfliktmægling i lokalsamfund og meget andet.
  • Fængsler: Bl.a. Freedom Project, hvor indsatte for voldsforbrydelser i Storbritannien og USA får undervisning i IVK af tidligere indsatte. Andre projekter retter sig mod folk, der kommer ud af fængslerne og skal i gang med et nyt liv.
  • Genoprettende retfærdighed: IVK bliver brugt i mægling mellem offer og krænker. For eksempel er der i Brasilien et omfattende projekt, hvor IVK anvendes i store dele af retssystemet, som et alternativ til traditionelle straffeforanstaltninger.
  • Skoler: Der bliver givet kurser i IVK til elever og lærere på rigtig mange skoler over hele verden. Enkelte skoler baserer hele deres arbejde på IVK, heriblandt Skarpnäcks Fria Skola i Stockholm, Sverige.
  • Personlig udvikling: Individuel rådgivning, kurser, øvegrupper. Det sidste nye er coaching baseret på IVK.
  • Familie: Forældre- og familiekurser (bl.a. i Danmark, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og USA), familieterapi baseret på IVK, konfliktløsning i familier.
  • Erhvervsliv: Supervision og medarbejdersamtaler, lederkurser, samarbejdskurser, kommunikations-træning, coaching, kundepleje, konfliktløsning, udvikling af mødekultur mm.
  • Misbrug: IVK kan støtte mennesker i at finde mere konstruktive strategier til at opfylde behov eller beskytte sig.
  • Medicinsk behandling: Både i konventionel og såkaldt alternativ medicinsk behandling bruges IVK til at forbedre kontakten mellem behandler og patient. Derudover kan IVK have en behandlende effekt i sig selv.

De samme principper anvendes i vidt forskellige områder. Derfor kan IVK med lige stor effekt bruges i den nationale konflikt som i forbindelse med en uenighed i familien.

Meld dig ind

 

Støt projekt

 

Bliv sponsor

 

Bankoplysninger og MobilePay

Støttebidrag kan overføres til MobilePay 42955

eller indsættes på konto:

9860-0000231622 i Folkesparekassen.

Husk at angive “Projekt + dit navn” på indbetalingen.

Overførsel fra udlandet

IBAN nr.: DK7998600000231622

BIC-kode: FOSPDK21