Fagplan for “Positiv psykologi i organisationer”
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse

Formål
At den studerende på et reflekteret grundlag kan omsætte mål til konkrete og realistiske udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen.
Formålet er endvidere at forstå, hvordan principperne bag positiv psykologi kan være medvirkende til at bringe organisationer hurtigere og bedre fra A til B i forandrings- processer.

Læringsmål
Den studerende…

Viden og forståelse: Skal inden for den positive psykologis område have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og centralt anvendt teori og metode. Herunder hvilke sammenhænge der er imellem positiv psykologi og business outcomes.

Færdigheder: Skal kunne deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved anvendelse af positiv psykologi til at skabe arbejdsglæde, motivation og bedre resultater. Skal i lyset af organisationens overordnede behov og ud fra en selvstændig vurdering kunne skabe forskellige tilgange til arbejdet

Kompetencer: Skal kunne bruge viden og værktøjer fra positiv psykologi til at lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau, herunder kunne reducere stress og skabe positive relationer på kryds og tværs i organisationer. Skal kunne anvende styrkebaseret ledelse og arbejde med styrker der fremmer produktivitet og effektivitet

Indhold
Hvordan kobler man positiv psykologi til ‘forretningen’ og oversætter det til resultater på bundlinjen?
Udvikling af processen, der bruger positiv psykologi til at skabe vækst og engagement, samt giver mening og handling hos medarbejdere og ledere i organisationen.

Eksamensform
Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Caseoplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie på maksimalt 2 normalsider svarende til 2 x 2400 tegn inkl. mellemrum, eller eksempelvis et kort videooplæg, eller lignende, der skildrer en relevant, virkeligheds- nær situation fra egen praksis. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.
Faget giver 5 ECTS-points