Fagplan for “Kommunikation i praksis”
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse

Formål
Modulets formål er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst.

Indhold
• Kommunikationspsykologi
• Kommunikationsmodeller
• Planlægnings- og formidlingsværktøjer
• Kommunikationsopgaven i praksis
• Præsentationsteknik
• Målgruppeorientering

Læringsmål
Viden og forståelse:
Med udgangspunkt i den enkelte kommunikationsopgave, er det målet, at den studerende kan analysere og vurdere opgaven med henblik på en professionel løsning af denne.
Viden:
• Skal have en grundlæggende viden om kommunikationens mål og modtager-/afsenderforhold
• Skal have kendskab til relevante planlægnings- og formidlingsværktøjer
• Skal have forståelse af hvad dialogbaseret kommunikation er
• Skal have viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtagers optik
• Skal have forståelse af medievalg i forhold til kommunikationsbudskaber og -mål
• Skal have kendskab til sprogformer og valg af sprog inden for forskellige medier
• Skal have forståelse af verbal og nonverbal kommunikation
Færdigheder:
• Skal kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne
• Skal kunne analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave
• Skal kunne anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen
• Skal kunne deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation
Kompetencer:
• Skal kunne reflektere over egen personlig kommunikation
• Skal kunne analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst
• Skal selvstændigt kunne anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver
• Skal kunne planlægge og gennemføre daglige kommunikationsopgaver
• Skal kunne vælge den rette formidlingsform for en given opgave

Eksamensform
Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur. Faget giver 10 ECTS-points.