Fagplan for “Mediation”
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse

Formål
At give de studerende teoretisk og praktisk viden til at kunne fungere som mediator i konflikter mellem to eller flere parter.

Læringsmål
Den studerende…

Viden og forståelse: Skal have viden om centrale teorier og metoder til mediation og forståelse for anvendelse af denne viden i et bredere perspektiv. Skal have viden om den 5 fasede mediationsproces, der bygger på den naturlige beslutningsproces samt de etiske vilkår, der ligger til grund for etableringen af en mediationsproces. Skal kunne forstå mediation i et bredere perspektiv og hvordan mediation kan implementeres i egen ledelsespraksis.

Færdigheder: Skal kunne anvende mediationsprocessen, der vil give færdigheder til at støtte og facilitere som mediator i konflikter mellem to eller flere parter, samt kunne supervisere eller coache andre i deres arbejde med konflikter. Skal kunne vurdere en konflikt, og vælge hvilket konfliktløsningsredskab, der skal anvendes. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. Skal kunne formidle mediation og vind-vind konfliktløsning.

Kompetencer: Skal kunne håndtere konfliktløsningsprocesser i en erhvervsretlig kontekst. Skal selvstændigt og ansvarligt kunne håndtere viden og færdigheder ift. ledelse og styring af konfliktløsningsprocesser. Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis indenfor organisatorisk mediation

Indhold
Teori, værktøjer, processer inden for mediationsområdet generelt og når organisationen er i højeste kontekst
Psykologiteorien der er knyttet til området konflikter
Kommunikationen der er knyttet til området
Leder og medarbejder stile og profiler
Facilitering og faciliteringsprocesser i organisatorisk kontekst

Eksamensform
Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-points.