Fagplan for “Ledelse i praksis”
Et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse

Formål
At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis
At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring.
At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og
ledelsesmæssige styrker og svagheder.
At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.
At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturerer etprojekt.

Læringsmål
Den studerende…

Viden og forståelse: Skal inden for ledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på det ledelsesmæssige fagområde have udviklingsbaseret viden om ledelsesområdets praksis og central anvendt teori og metode.

Færdigheder: Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejds-partnere og brugere.

Kompetencer: Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet (operationelle og taktiske ledelsesniveau). Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til ledelse. Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelses praksis

Indhold
Ledelsesforståels der leder hen på praksisnære ledelsesteorier/-værktøjer/-stile, der anvendes i dag og i den nærmeste fremtid
Analysering og udvikling af egen ledelsesstil
Ledelseskommunikationen og dertil hørende teorier og værktøjer
Udvikling af egen læring og egen praksis
Metodeteori med fokus på problemformulering og metode

Eksamen og ECTS-points 
Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS-points.