for Foreningen Livsberigende Kommunikation – LIVKOM

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Livsberigende Kommunikation og dens hjemsted er i Odense Kommune.

2. Foreningens formål

Foreningens formål er at tilbyde/udvikle:

 1. Aktiviteter der indholdsmæssigt baserer sig på principperne i Ikkevoldelig Kommunikation (IVK).
 2. Aktiviteter der har til formål at udbrede kendskab til IVK. Eksempler på aktiviteter kan være træningsforløb, øvegrupper, foredrag, studiegrupper mm, der udbydes af foreningen. Der holdes årsmøde for deltagerne.
 3. Foreningens beslutninger træffes i overensstemmelse med principperne i sociokratiske beslutningsprocesser.

3. Medlemmer og kontingent

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der aktivt vil arbejde for foreningens formål, og som understøtter denne med frivillige gaver. Ethvert medlem, der har betalt et medlemskontingent og/eller har understøttet foreningen med gaver på kr. 500 indenfor det sidste år, har stemmeret på generalforsamlingen og har opstillingsret til bestyrelsen.

Hæftelse: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

4. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

Bestyrelsen skal underskrive det godkendte årlige regnskab.
Den samlede bestyrelse tegner foreningen. Bestyrelsen kan give fuldmagt til enkeltpersoner.

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år senest i april måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til alle foreningens medlemmer.

Dagsorden fremgår af indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Ledelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Budget til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og suppleanter
 8. Eventuelt

7. Stemmeret og afstemninger

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der opfylder de i §3 anførte kriterier.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder om det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter anmodning er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

9. Bestyrelsens ledelse

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens 5 medlemmer for 2 år ad gangen, således at der på lige år vælges 2 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig med eksterne medlemmer og repræsentanter for arbejdsgrupper. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

10. Opløsning/ændring af formålsparagraf

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes. Hvis forslaget ikke godkendes, kan forslaget på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtages ved almindeligt stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue almennyttige formål indenfor Ikkevoldelig Kommunikation og fredelig konflikthåndtering. Hvis bestyrelsen ikke finder en modtager, tilfalder formuen CNVC – Center for Nonviolent Communication i U.S.A.

 

Således ændret på ordinær generalforsamling den 9. april 2016

Underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Kristensen, Pia Skalshøi, Tania Cortes, Birthe Davidsen, Karsten Schacht-Petersen