English Below

En unik mulighed for at udforske ‘Her-dømmes-ikke-fejl-zone spillet’, et kursus med medskaberen af spillet, Sura Hart, og spil pilot, Anniken Poulsson Beer.

 

Himmelbjerggården, 19.-20. september 2019

Dette 2-dages ‘Her-dømmes-ikke-fejl zone’®-kursus er en praktisk og visuel udforskning af Rumis felt, der rækker ud over vurderinger/bedømmelser af rigtigt og forkert, og principperne og fremgangsmåderne i Ikke-voldelig kommunikation.

Her-dømmes-ikke-fejl-zone kurset kan hjælpe dig med at:

 • Have tilfredsstillende samtaler med dit barn, partner, forælder, elever og kolleger.
 • Have medfølelse for dig selv og for andre
 • Opnå indre klarhed så du kan tage effektiv handling.
 • Lære og praktisere færdigheder inden for Ikke-voldelig kommunikation.
 • Finde mere nemhed og tilfredsstillelse i samtaler der betyder noget.
 • Forøge forståelse og harmoni i alle dine forhold.
 • Løse konflikter på en fredfyldt måde.

Medbring gerne dine egne problemstillinger og konflikter at arbejde med og lære fra.
Eller medbring bare dig selv præcis som du er.

Dette 2-dages kursus er for:

 • Alle der ønsker mere klarhed, medfølelse, og effektiv kommunikation i deres liv.
 • Alle der er nysgerrige på at udforske en visuel, praktisk tilgang til principper og fremgangsmåder inden for Ikke-voldelig kommunikation.
 • Lærere, pædagoger, udøvere af Ikke-voldelig kommunikation og undervisere der er interesserede i at opleve hvordan Spillet kan støtte deres studerende, kunder, og dem selv.

 

Dag 1: klokken 10-17

Dag 2: klokken 09:30-16:30

Her-dømmes-ikke-fejl-zone® spillet blev skabt af Sura Hart og Victoria Kindle-Hodson, medforfattere af tre bøger: Respectful Parents, Respectful Kids; The Compassionate Classroom; The No-Fault Classroom. www.thenofaultzone.com

Se hvordan andre bruger spillet:

 

FACILITATORER:

Sura Hart bor i Seattle, USA, er en international træner hos The Center for Nonviolent Communication (CNVC) og er kontaktpersonen for projekter der integrerer Ikke-voldelig kommunikation (NVC) i amerikanske skoler. Hun designer og faciliterer træning og læseplaner for studerende, forældre, lærere, og skole-administratorer over hele verden, og er medstifter af “the six day NVC Educators Institute: Teach for life!”.

Sura er medstifter og meddirektør af Kindle-Hart CommunicationTM. Hun skrev, sammen med Victoria Kindle Hodson, tre bøger: Respektfulde Forældre, Respektfulde Børn; The Compassionate Classroom; The No- Fault Classroom. Sura og Victoria skabte også The No-Fault Zone® Game – et praktisk værktøj som mennesker, mellem 5 og 95 år, bruger til at skabe forbindelse til sig selv og mellem hinanden, samt løse problemer og konflikter.

Sura rejser ekstensivt for at uddanne/træne og støtte skolefællesskaber, facilitere workshops med Ikke-voldelig kommunikation, og giver konference foredrag (conference presentations) og keynote talks. Hun tilbyder coaching og rådgivning gennem telefonopkald/Zoom/Skype. Suras hjemmeside: thenofaultzone.com

 

Anniken Poulssen Beer bor nær Oslo, Norge, og er en certificeret træner with The Center for Nonviolent Communication (CNVC). Anniken har arbejdet professionelt inden for Early Childhood Education siden midten af 80’erne, og hun brænder for at støtte børn i at udvikle en sund selvtillid, samt at støtte forældre og lærere.

Siden 2016 har hun arbejdet fuldtid med at dele Ikke-voldelig kommunikation med skoler, virksomheder, og individer, i Norge og i andre lande. Annikens trænings indholder The No Fault Zone® Game. Hun er den eksklusive distributør af det norske No-Fault Zone® Game og det engelske No-Fault Zone® Game i Europa. Anniken har bidraget til Teach for Life! teams i USA, og er ivrig efter at bringe Teach for Life! curriculum til Europa. Kontakt Anniken for at bestille No-Fault Zone® Game i Europa, og det norske spil i Norge, hvor det modtager en varm velkomst. For at planlægge konsultationer og workshops: annikenpb@hotmail.com

 

 

PRAKTISK INFORMATION

Sted: Himmelbjerggården – Nordisk Inspirationscenter, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

Kurset foregå på engelsk men på et niveu der er let at følge. Der vil være hjælp til oversættelse til stede.

Vi tilbyder frokost, snacks, te og kaffe i pauserne, og byder også på en mulighed for at købe The Communication Tool No-Fault Zone® Game (på engelsk eller norsk, billede følelser og behovkort tilgængeligt på dansk).

Overnatning på stedet er muligt. Vi beder jer kontakte os hurtigst muligt hvis I ønsker at booke overnatning.

Alle deltagere vil modtage et deltagerbevis (Certificate of Attendance) og disse to kursusdage anerkendes i certificeringsprocessen af CNVC.

 

Booking:

Medlemmer af LIVKOM: 2.300 DKK

Ikke-medlemmer: 2.400 DKK

Grupperabat:

2.100 DKK pr person, når to eller flere tilmelder sig sammen.

For at tilmelde dig, venligst klik her for at udfylde tilmeldingsblanketten.

Når du tilmelder dig, beder vi om et depositum på 800 DKK for at garantere dig en plads på kurset. Du kan overføre dette beløb til LIVKOMs bankkonto:

9860-0000231622
Bankens navn: Folkesparekassen.
Venligst noter “NoFault + dit navn” på transaktionen, eller overfør via MobilePay: 42955, hvor du bedes oplyse dit navn.

Det resterende beløb bedes betales ikke senere end d. 4. september. Hvis du aflyser din tilmelding efter d. 4. september, vil vi bede dig finde en til at tage din plads på kurset såfremt du ønsker refundering af din betaling.

Aflyser du din tilmelding efter d. 22. august, men før d. 4. september, vil vi refundere din betaling minus 800 DKK.

I tilfælde af at vi aflyser eventet, vil du modtage en fuld refundering.

For internationale overførsler/for international payment transfers:

IBAN nr.: DK7998600000231622

BIC-kode: FOSPDK21

LIVKOM byder velkommen til jer alle, og ser frem til at se jer i september!

Udfyld tilmeldingsblanketten


English

A unique opportunity to explore The No-Fault Zone® Game with Game co-creator, Sura Hart & Game pilot, Anniken Poulsson Beer

Himmelbjerggården, 19-20 September 2019

This 2-day The No-Fault Zone® Game Playshop is a hands-on and visual exploration of Rumi’s field beyond judgments of right and wrong, and the principles and practices of Nonviolent Communication

The No-Fault Game can help you:

 • Have satisfying conversations with your child, spouse, parent, students & colleagues.
 • Have compassion for yourself and for others.
 • Get inner clarity so you can take effective action.
 • Learn and practice Nonviolent Communication skills
 • Find more ease and satisfaction with conversations that matter
 • Increase understanding & harmony in all your relationships
 • Resolve conflicts peacefully

Bring your own conversations or conflicts to play with and learn from. Or just bring yourself.

This 2-day Game Playshop is for:

 • Anyone wanting more clarity, compassion, and effective communication in their life
 • Anyone curious to explore a visual, hands-on approach to the principles & practices of Nonviolent Communication
 • Teachers, Pedagogues, NVC practitioners and trainers interested to see how the Game can support their students, clients, and themselves.

Day 1: 10-17
Day 2: 09:30-16:30

The No-Fault Zone® Game was created by Sura Hart & Victoria Kindle-Hodson, co-authors of three books: Respectful Parents, Respectful Kids; The Compassionate Classroom; The No-Fault Classroom. www.thenofaultzone.com.

See how others are using the game:

 

FACILITATORS

Sura Hart lives in Seattle, U.S.A.  is an international trainer with the Center for Nonviolent Communication (CNVC) and is the contact person for projects integrating NVC into U.S. schools. She designs and facilitates trainings and curricula for students, parents, teachers, and school administrators around the globe, and is a co- founder of the six-day NVC Educators Institute: Teach for Life!.

Sura is co-founder and co-director of Kindle-Hart CommunicationTM; she wrote, with Victoria Kindle Hodson, three books: Respectful Parents, Respectful Kids; The Compassionate Classroom; The No- Fault Classroom. Sura and Victoria also created The No-Fault Zone® Game— a hands-on tool that people, ages 5-95, use to connect with themselves and others, solve problems, and resolve conflicts.

Sura travels extensively to train and support school communities, facilitate NVC workshops, and give conference presentations and keynote talks. She offers coaching and consulting by phone/zoom/skype. Sura’s website: thenofaultzone.com

Anniken Poulsson Beer lives near Oslo, Norway, and is a certified trainer with The Center for Nonviolent Communication (CNVC). Anniken has worked professionally in the field of Early Childhood Education since the mid 80’s and is passionate about supporting children in growing a healthy self-esteem, as well as supporting parents and teachers.

Since 2016 she has worked full time sharing NVC with schools, businesses, and individuals, in Norway and abroad. Anniken’s trainings feature The No Fault Zone® Game. She is the exclusive distributor of the Norwegian No-Fault Zone® Game and the English No-Fault Zone® Game for Europe. Anniken has contributed to Teach for Life! teams in the U.S. and is eager to bring the Teach for Life! curriculum to Europe. Contact Anniken to order The No-Fault Zone® Game in Europe, and the Norwegian Game in Norway, where it receives a warm welcome. To schedule consultations and workshops: annikenpb@hotmail.com

 

PRACTICAL INFORMATION

Venue: Himmelbjerggården – Nordisk Inspirationscenter, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

The course will be held in English with Danish translation as needed.

There will be Lunch, Snacks, Tea & Coffee provided during the breaks, and also an opportunity to buy the Communication Tool No-Fault Zone® Game (in English or Norwegian, picture feeling and need cards available in Danish).

Accommodation at the venue is available. Please contact us to book as early as possible.

Every participant will receive a Certificate of Attendance and these two days are recognised in the Certification Process by CNVC.

After 3 September 2019:

Members of LIVKOM: DKK 2,300

Non-members: DKK 2,400

Group Discount

DKK 2,100 each when two or more register together

 

To register, please click here to complete the registration form.

When you register, we also ask for a deposit of DKK 800 to guarantee you a space on the course. You may transfer this to LIVKOM´s bank account:

9860-0000231622 bank name Folkesparekassen. Specify “NoFault + your name” on the transaction or via MobilePay: 42955, specifying your name.

The remaining amount is to be paid by 4 September. If you cancel your participation after 4 September, we ask that you find someone to take your place in order for us to refund your deposit.

If you cancel after 22nd August but before the 4th of September we will refund your payment minus 800DKK.

If we cancel you will receive a full refund.

For international payment transfers

IBAN nr.: DK7998600000231622
BIC-kode: FOSPDK21

LIVKOM welcomes you all, and looks forward to seeing you in September!

Map Unavailable
Detaljer om arrangement
Dato(er) 19. September 2019 til 20. September 2019
Type Kurser
Sted Himmelbjerggården
Kontaktperson Melinda Knudsen
E-mail:
mel.nvc.ivk@gmail.com